Vyhlásenie účastníka a čestné prehlásenie

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bo oboznámený s pravidlami podujatia a budem ich dodržiavať, rovnako ako pokyny organizačného tímu podujatia a príslušníkov Policajného zboru SR. Budem sa správať tak, aby som neporušoval právne predpisy platné na území SR a budem dodržiavať predpisy o cestnej premávke.

Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví, majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi a všetkým tretím osobám, ktoré sa podieľajú na Podujatí, pred, počas, ako aj po Podujatí a na Podujatí sa zúčastňujem na vlastnú zodpovednosť.

Ako dotknutá osoba potvrdzujem svojim podpisom, že som bol oboznámený so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 5 tohto Vyhlásenia (ďalej ako „Vyhlásenie“).

Pravidlá podujatia Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex

(ďalej len „Podujatie“)

1. Organizátor

Organizátorom podujatia je ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ (ďalej ako „Združenie“, „ZSMN“), Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 903 502 333, E-mail nadej@nadej.net, www.nadej.net. IČO: 37926861, DIČ: 2022433567, OZ reg. na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-305 43 dňa 3.8.2007. Bankové spojenie ZSMN: Číslo účtu: SK68 0200 0000 0030 0262 3053, BIC: SUBASKBX, Pobočka: Sch. Trnavského 6/A, Bratislava 42.

Ak nie je uvedené inak, organizátorom sa rozumejú aj zmluvní partneri Združenia, ktorí zabezpečujú priebeh Podujatia.

2. Účastníci podujatia

Podujatie je prístupné pre všetky osoby, ktoré sú staršie ako 18 rokov.
Podmienkou účasti na Podujatí je dobrý zdravotný stav, registrácia a vlastnoručný podpis. Vyhlásenia na mieste konania Podujatia. Registráciu je možná výlučne formou online registrácie prostredníctvom webovej stránky http://tatrydunaj.sk/ Pri registrácii je účastník povinný poskytnúť pravdivé informácie; do organizátorom určeného dátumu môže vykonať úpravy prihlášky.
Organizátor má právo kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu.
Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť účasť na Podujatí, a to aj v prípade, ak účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje alebo nepodpísal Vyhlásenie.
Každý účastník si bicykel, cyklistické oblečenie a vhodnú obuv zabezpečuje sám.
V rámci sponzorského príspevku je možnosť poskytnúť niektoré súčasti cyklistického odevu účastníkom, ktorí sú prihlásení na všetky etapy podujatia. Toto pravidlo nie je to vymožiteľné.
Doprava na miesto konania je individuálna (po vzájomnej dohode možná spoločným odvozom.)
Účastníkovi, ktorý sa prihlási na všetky etapy, môže byť po vzájomnej dohode s organizátorom poskytnuté:
Ubytovanie
Strava (raňajky, večera)
Občerstvenie (bageta, nealko)
Občerstvenie počas absolvovania etapy
Prípadné technické opravy bicykla (výmena bicykla nie je možná)
Pomoc v podobe zabezpečenia odvozu v prípade nezvládnutia etapy
Cyklistické oblečenie
Tieto plnenia nie sú nárokovateľné. V prípade neabsolvovania všetkých etáp Podujatia má organizátor právo žiadať úhradu za poskytnuté plnenia.

3. Pokyny k priebehu Podujatia

Podujatie sa uskutoční za každého počasia. .
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len, extrémny výkyv v teplote vzduchu, mimoriadne nepriaznivé počasie a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť účastníkov.
Trať je pripravená tak, aby bola zachovaná maximálna bezpečnosť účastníkov.
Každý účastník podujatia sa musí riadiť pokynmi organizátorov.
Účastníci si svoje osobné veci môžu prepravovať vo vozidle organizátorov.
Organizátor nezodpovedá za prípadné straty a škodu na veciach prepravovaných vo vozidle organizátorov.

4. Riziká

Účasť na Podujatí je na riziko a zodpovednosť každého účastníka. Účastník si uvedomuje riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku škody alebo ujmy na zdraví, ktoré mu môžu vzniknúť v súvislosti s účasťou na Podujatí.
Každý účastník si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia. Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na Podujatí.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s cestou, pobytom a s účasťou účastníkov na Podujatí.
Účastník je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov Podujatia.
Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení pravidiel Podujatia alebo bezpečnostných a organizačných pokynov organizátorov bude z Podujatia vylúčený.

5. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

Organizátor spracováva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s Podujatím – OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čestné prehlásenie

Prehlásenie o zdravotnom stave

Vyhlasujem, že
osoba ……………………………………………………………………………………..
bytom ………………………………………………………………………………….
adresa …………………………………………………………………………………
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti menovanému nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by táto osoba alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasujem, že sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:

telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška
malátnosť, neprimeraná únava
začervenané, zapálené oči s výtokom
upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
suchý dusivý kašeľ
vlhký produktívny kašeľ
vracanie
náhla strata chuti a čuchu
riedka stolica niekoľkokrát denne
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži
iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest
Dňa ………………………………………….. meno a podpis …………………………………………………………