Ochrana osobných údajov

Združenie Sklerosis multiplex Nádej (ďalej Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje v súlade s GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) s platnosťou od 25.5.2018 a Všeobecnými podmienkami MMM.

I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ (ZSMN) , Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava, , IČO: 37926861, registrovaný Ministerstvom vnútra SR č. VVS/1-900/90-305 43 dna 3.8.2007.

II. Osobné údaje, ktoré spracúvame
meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa (ulica, PSČ, mesto, štát), štátna príslušnosť, e-mail, telefónny kontakt, informácia o stave registrácie, dátum a čas registrácie, dátum a čas prezentácie, dátum a stav platby, fotografie, videozáznamy, audiozáznamy.

III. Získavanie osobných údajov
Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb prostredníctvom komunikačných nástrojov: webová stránka prevádzkovateľa, www.tatrydunaj.sk; registrácia na jednotlivé podujatia; prihlásenie na odber newsletterov, marketingových správ; priama písomná, telefonická, osobná nebo elektronická komunikácia;

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (napr. registrujete na podujatie svojich priateľov, známych…), je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

IV. Na aké účely spracúvame osobné údaje

b) Účasť na podujatí, ktoré organizujeme

Osobné údaje pre tento účel sú spracúvané predovšetkým, aby sme komplexne zabezpečili účasť pretekára na podujatí, na ktoré sa zaregistroval.
Komplexné zabezpečenie zahŕňa:
Spracovanie registrácie, evidenciu platieb
Spracovanie a dodanie všetkých produktov a služieb, ktoré si účastník v rámci registrácie na podujatie objedná
Zabezpečenie Informačného servisu registrovaným účastníkom a záujemcom o účasť na podujatí
Zabezpečenie riadneho priebehu Podujatia, ochrany zdravia a majetku Účastníkov Podujatia
Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o Účastníkov Podujatia na štarte, na trati a v cieli
Štatistické účely
Účtovné a daňové účely
Plnenie ostatných zákonných povinností
Pre tento účel sú spracúvané najmä tieto osobné údaje:
meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, profesia, e-mail, telefónny kontakt, informácia o stave registrácie, dátum a čas registrácie, dátum a čas prezentácie, dátum a stav platby,
c) Starostlivosť o účastníkov podujatí:

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo cez kontaktný formulár s akýmkoľvek dotazom, dávate nám tak dobrovoľný súhlas, aby sme Vás mohli kontaktovať. V tomto prípade využijeme Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko. V prípade potreby môžeme od Vás požadovať ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenia Vašej požiadavky.

V. Na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje pre komplexné zabezpečenie účasti pretekára na podujatí, na ktoré sa zaregistroval.

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, obrazové a zvukové záznamy

Plnenie zmluvy – aby sme mohli zabezpečiť zmluvné plnenie súvisiace s účasťou pretekára na podujatí (viď. Všeobecné podmienky účasti), ktoré organizujeme, vrátane dodania produktov a služieb, ktoré si v rámci registrácie na podujatie pretekár objedná.

Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt

Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely sa podľa platnej právnej úpravy nevzťahuje na naše právo zasielať vám naše e-maily, súvisiace s vašou účasťou na podujatí, informácie o našej činnosti a informácie o nami pripravovaných akciách a podujatiach.

Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt

Životne dôležitý záujem

Na tomto základe spracúvame osobné údaje za účelom ochrany životne dôležitých záujmov účastníkov podujatí (napr. v prípade kolapsu, keď je nutný kontakt so zložkami záchranného systému), za účelom prípadnej krízovej komunikácie medzi organizátorom a účastníkom podujatia.

Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt

VI. Ako dlho spracúvame osobné údaje
Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané počas doby nevyhnutnej k zaisteniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. (viď. Všeobecné podmienky účasti).

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Údaje o účastníkovi spracovávame po dobu využívania našich služieb, zvyčajne 5 rokov od posledného prihlásenia užívateľa na podujatie.

Štartové listiny spracúvame a uchovávame neobmedzene z historických a štatistických dôvodov.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas dotknutej osoby, budú osobné údaje spracovávané spravidla po dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu. Tento súhlas je možné odvolať zaslaním e-mailu na nadej@nadej.net.

Všetky otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov nám môžete zaslať e-mailom na nadej@nadej.net.

VII. Zásady ochrany osobných údajov
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako Prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako Prevádzkovateľovi.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Združenie sklerosis multiplex Nádej prijalo všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:

E-mail: nadej@nadej.net

Tel. číslo: +421 903 502 333

Vyhradzujeme si právo upraviť tieto Podmienky Ochrany osobných údajov, aby boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo ak dôjde k zmenám v nami ponúkaných službách. Nové podmienky ochrany osobných údajov budú pre vás platné pri najbližšej návšteve našej webovej stránky.