Vyhlásenie účastníka a čestné prehlásenie

Vyhlásenie účastníka a čestné prehlásenie 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bo oboznámený s pravidlami podujatia a budem ich dodržiavať, rovnako ako pokyny organizačného tímu podujatia a príslušníkov Policajného zboru SR. Budem sa správať tak, aby som neporušoval právne predpisy platné na území SR a budem dodržiavať predpisy o cestnej premávke. 

Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví, majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi a všetkým tretím osobám, ktoré sa podieľajú na Podujatí, pred, počas, ako aj po Podujatí a na Podujatí sa zúčastňujem na vlastnú zodpovednosť. 

Ako dotknutá osoba potvrdzujem svojim podpisom, že som bol oboznámený so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 5 tohto Vyhlásenia (ďalej ako „Vyhlásenie“). 

Pravidlá podujatia Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex 

(ďalej len „Podujatie“) 

1. Organizátor 

Organizátorom podujatia je ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ (ďalej ako „Združenie“, „ZSMN“), Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 903 502 333, E-mail nadej@nadej.net, www.nadej.net. IČO: 37926861, DIČ: 2022433567, OZ reg. na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-305 43 dňa 3.8.2007. Bankové spojenie ZSMN: Číslo účtu: SK68 0200 0000 0030 0262 3053, BIC: SUBASKBX, Pobočka: Sch. Trnavského 6/A, Bratislava 42. 

Ak nie je uvedené inak, organizátorom sa rozumejú aj zmluvní partneri Združenia, ktorí zabezpečujú priebeh Podujatia. 

2. Účastníci podujatia 

Podujatie je prístupné pre všetky osoby, ktoré sú staršie ako 18 rokov. 
Podmienkou účasti na Podujatí je dobrý zdravotný stav, registrácia a vlastnoručný podpis. Vyhlásenia na mieste konania Podujatia. Registráciu je možná výlučne formou online registrácie prostredníctvom webovej stránky http://tatrydunaj.sk/ Pri registrácii je účastník povinný poskytnúť pravdivé informácie; do organizátorom určeného dátumu môže vykonať úpravy prihlášky. 
Organizátor má právo kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu. 
Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť účasť na Podujatí, a to aj v prípade, ak účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje alebo nepodpísal Vyhlásenie. 
Každý účastník si bicykel, cyklistické oblečenie a vhodnú obuv zabezpečuje sám. 
V rámci sponzorského príspevku je možnosť poskytnúť niektoré súčasti cyklistického odevu účastníkom, ktorí sú prihlásení na všetky etapy podujatia. Toto pravidlo nie je vymožiteľné. 
Doprava na miesto konania je individuálna (po vzájomnej dohode možná spoločným odvozom.) 
Účastníkovi, ktorý sa prihlási na všetky etapy, môže byť po vzájomnej dohode s organizátorom poskytnuté: 
Ubytovanie 
Strava (raňajky, večera) 
Občerstvenie (bageta, nealko) 
Občerstvenie počas absolvovania etapy 
Prípadné technické opravy bicykla (výmena bicykla nie je možná) 
Pomoc v podobe zabezpečenia odvozu v prípade nezvládnutia etapy 
Cyklistické oblečenie 
Tieto plnenia nie sú nárokovateľné. V prípade neabsolvovania všetkých etáp Podujatia má organizátor právo žiadať úhradu za poskytnuté plnenia. 

3. Pokyny k priebehu Podujatia 

Podujatie sa uskutoční za každého počasia. . 
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len, extrémny výkyv v teplote vzduchu, mimoriadne nepriaznivé počasie a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť účastníkov. 
Trať je pripravená tak, aby bola zachovaná maximálna bezpečnosť účastníkov. 
Každý účastník podujatia sa musí riadiť pokynmi organizátorov. 
Účastníci si svoje osobné veci môžu prepravovať vo vozidle organizátorov. 
Organizátor nezodpovedá za prípadné straty a škodu na veciach prepravovaných vo vozidle organizátorov. 

4. Riziká 

Účasť na Podujatí je na riziko a zodpovednosť každého účastníka. Účastník si uvedomuje riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku škody alebo ujmy na zdraví, ktoré mu môžu vzniknúť v súvislosti s účasťou na Podujatí. 
Každý účastník si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia. Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na Podujatí. 
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s cestou, pobytom a s účasťou účastníkov na Podujatí. 
Účastník je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov Podujatia. 
Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení pravidiel Podujatia alebo bezpečnostných a organizačných pokynov organizátorov bude z Podujatia vylúčený. 

5. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy 

Organizátor spracováva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. 

Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s Podujatím – OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Sponzori

TatryDunaj