Vyhlásenie účastníka podujatia

Vyhlásenie účastníka podujatia Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex
(ďalej len „Podujatie“)

Dátum:

Svojím podpisom vyhlasujem, že som bol oboznámený s pravidlami Podujatia a budem ich dodržiavať, rovnako ako pokyny organizačného tímu podujatia a príslušníkov Policajného zboru SR. Budem sa správať tak, aby som neporušoval právne predpisy platné na území SR a budem dodržiavať predpisy o cestnej premávke. Som si vedomý toho, že som povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov preteku.

Podujatia sa zúčastňujem na vlastné riziko. Nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo škodu a nebudem od organizátora Podujatia vymáhať ich náhradu. Beriem na vedomie, že organizátor Podujatia nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov preteku; za ne zodpovedá účastník podujatia, ktorý tuto škodu spôsobil.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely podujatia.

Pravidlá podujatia Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex

(ďalej len „Podujatie“)

1. Organizátor

Organizátorom podujatia je ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ (Ďalej len „Združenie“, „ZSMN“), Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava, Slovak Republic, tel. +421 903 502 333, E-mail nadej@nadej.net, www.nadej.net. IČO: 37926861, DIČ: 2022433567, OZ reg. na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-305 43 dňa 3.8.2007. Bankové spojenie ZSMN: Číslo účtu: SK68 0200 0000 0030 0262 3053, BIC:  SUBASKBX, Pobočka: Sch. Trnavského 6/A, Bratislava 42.

Ak nie je uvedené inak, organizátorom sa rozumejú aj zmluvní partneri Združenia, ktorí zabezpečujú priebeh Podujatia.

2. Účastníci podujatia

 1. Podujatie je prístupné pre všetky osoby, ktoré sú staršie ako 18 rokov.
 2. Podmienkou účasti na Podujatí je dobrý zdravotný stav, registrácia a vlastnoručný podpis Vyhlásenia na mieste konania akcie. Registráciu je možné urobiť iba cez prihlasovací systém dostupný na https://tatrydunaj.sk/ Pri registrácii musí účastník poskytnúť pravdivé informácie; do organizátorom určeného dátumu môže vykonať úpravy prihlášky. Pri registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu potvrdzovací mail.
 3. Organizátor má právo kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu.
 4. Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť účasť na Podujatí, a to aj v prípade, ak účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje alebo nepodpísal vyhlásenie.
 5. Každý účastník si bicykel, cyklistické oblečenie a vhodnú obuv zabezpečuje sám. Organizátor môže, ale nemusí, poskytnúť niektoré súčasti cyklistického odevu účastníkom, ktorí sú prihlásení na všetky etapy podujatia.
 6. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 7. Doprava na miesto konania je individuálna (po dohode možná spoločným odvozom.)
 8. Účastníkovi, ktorý sa prihlási na všetky etapy, môže byť po dohode s organizátorom poskytnuté:
  1. Ubytovanie
  2. Strava (raňajky, večera)
  3. Občerstvenie (bageta, nealko)
  4. Občerstvenie počas absolvovania etapy
  5. Prípadné technické opravy bicykla (výmena bicykla nie je možná)
  6. Pomoc v podobe zabezpečenia odvozu v prípade nezvládnutia etapy
  7. Cyklistické oblečenie

Tieto plnenia nie sú nárokovateľné. V prípade neabsolvovania všetkých etáp podujatia má organizátor právo žiadať úhradu za poskytnuté výhody.

3. Pokyny k priebehu Podujatia

 • Event sa uskutoční bez ohľadu na poveternostné podmienky.
 • Trať je pripravená tak, aby bola zachovaná maximálna bezpečnosť účastníkov.
 • Každý účastník eventu sa musí riadiť pokynmi organizátorov.
 • Účastníci si svoje osobné veci budú prepravovať v aute organizátorov.
 • Organizátor nezodpovedá za prípadné straty.

4. Riziká

 1. Účasť na Podujatí je na riziko a zodpovednosť každého účastníka. Účastník si uvedomuje riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku škody alebo ujmy na zdraví, ktoré môžu vzniknúť účasťou na Podujatí.
 2. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na Podujatí.
 3. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s cestou, pobytom a s účasťou účastníkov na Podujatí.
 4. Preteky sa uskutočnia bez ohľadu na poveternostné podmienky.
 5. Účastník je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov Podujatia.
 6. Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok pravidiel Podujatia alebo bezpečnostných a organizačných pokynov bude z Podujatia vylúčený.

5. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

 1. Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Účastník súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov na vymedzený účel v rámci konania Podujatia: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze, názov zdravotnej poisťovne, (fotografie, video, hlasový záznam)
 3. Účel využitia Osobných údajov Účastníka poskytnuté Organizátorovi v procese registrácie: identifikácia Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby, spracovanie a publikovanie záverečných správ z Podujatia.

Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s Podujatím sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách aj bez predchádzajúceho súhlasu účastníka. Účastníkovi nevzniká v prípade publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.